Św. Mikołaj a odliczenia podatku z bonusem na KDR!!!

Św. Mikołaj a odliczenia podatku z bonusem na KDR!!!

Kochani

jak bumerang powrócił do mnie temat oszczędzania :). Ale jakiego!!! Nie takiego zwykłego, na zakupach, tylko zdecydowanie poważniejszego, z możliwością wybudowania sobie zabezpieczenia finansowego (lub poduszki finansowej jak kto woli) na emeryturze. Ale, ale!!! Gdzie tam do emerytury? Większość z nas uważa, że nas to nie dotyczy ;). To jeśli nie dotyczy Cię emerytura, to może dotyczą jednak podatki? I być może,… no wiem,… ale być może zainteresuje Cię możliwość odliczenia podatku i do tego z BONUSEM tylko dla posiadaczy KDR. Zgłosił się do mnie licencjonowany specjalista Dariusz Barski (1 z 4 w Polsce), który proponuje Wam (posiadaczom Karty Dużej Rodziny) nagrodę za skorzystanie z możliwości oszczędzania podwójnego – po pierwsze na własną emeryturę, a do tego jeszcze na podatkach!!! No to do rzeczy.

Słyszeliście coś na temat

IKZE i IKE?

Wcześniej coś słyszałam, ale nie stosowałam i się nie wgłębiałam. Natomiast od dwóch tygodni przechodzę intensywny kurs obu tych instrumentów, więc mogę Wam przekazać informacje na ten temat. Jeżeli rzeczywiście jesteście zainteresowani większą kwotą odliczenia podatku, to ten wpis jest dla Was. Na czym to polega? Na oszczędzaniu, czyli odkładaniu swoich pieniędzy na specjalne konta, które mają wypracować dla nas dodatkową kwotę na emeryturę. A za to, że to robimy samodzielnie (bo nawet władze Państwa już dawno przyznają, że nasza emerytura będzie żenująco niska – maksymalnie 1/3 dochodów – jeśli w ogóle będzie 😉 i stąd taki “ukłon” dla nas), mamy dodatkowe korzyści. Być może już gdzieś coś odkładasz, ale popatrz co tracisz, nie robiąc tego tutaj (IKZE, IKE). Wbrew podobnym nazwom (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, Indywidualne Konto Emerytalne), wiele je różni. Ale zanim o różnicach, to pokażę, w czym są

podobne:

 • oba służą do zabezpieczenia Twojej emerytury i dają znaczne ulgi w porównaniu do innych produktów (nie liczysz chyba na ZUS?);
 • zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%);
 • są w całości dziedziczone :);
 • możesz mieć tylko jedno konto IKE i jedno IKZE, ale możesz przenosić środki pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi, zmieniając też sposób inwestowania (jeżeli zdecydujesz się oprócz IKZE, mieć także IKE, to warto mieć je w różnych instytucjach finansowych);
 • sam wybierasz, gdzie zakładasz takie konto i jak będą pracowały Twoje pieniądze – masz kilka form i instytucji finansowych do wyboru;
 • na obu kontach masz limity maksymalnych wpłat, zmieniających się co roku;
 • konta może posiadać osoba, która ukończyła 16 lat;
 • możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji, możemy:
  • wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty
  • rozbić limit na nieregularne wpłaty

Krótkie zestawienie różnic

ikzeike

Odliczenia podatku z IKZE,

czy jest nad czym się pochylić? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Podam Wam przykład maksymalnej wpłaty na IKZE w tym roku kalendarzowym (2016r. – 4866 zł) na trzech progach podatkowych. Proszę wyobrazić sobie trzy osoby. Pierwszą będę ja :).

1 osoba – Sylwia, pracująca na etacie. Jestem w niższym progu podatkowym, czyli 18%. Wpłacając swoje pieniądze na własną emeryturę, które jeszcze będą przynosiły mi zysk, dodatkowo odliczę od podatku:

4866 zł x 18% = 875,88 zł

2 osoba – Krzysztof, przedsiębiorca na liniowym podatku 19%:

4866 zł x 19% = 924,54 zł odliczy od podatku Krzysztof

3 osoba – Teresa, wysoko postawiona urzędniczka na etacie w wyższym progu podatkowym 32% zyska najwięcej:

4866 zł x 32% = 1557,12 zł

To czy to jest dobre czy dobre? Ja na pewno skorzystam :). I też już wiem gdzie!!! Tam, gdzie jeszcze mi za to zapłacą :). Dariusz Barski zaproponował wszystkim posiadaczom Karty Dużej Rodziny mały prezent na Święta. Jeżeli przystąpisz do IKZE poprzez stronę www.ikzeonline.pl, założysz IKZE z wpłatą co najmniej 800 zł na rok oraz wpiszesz na tej stronie w polu osoba rekomendująca KDR, otrzymasz bon do Empiku na kwotę 100 zł. Dolicz sobie to do odliczenia z podatku i wychodzi naprawdę ładna sumka. Ja w tym roku będę do przodu 975,88 zł, a TY?

Kochani

ja wybieram na razie IKZE. Daje więcej możliwości i przede wszystkim szybciej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, polecam artykuły na stronach znanych blogerów finansowych: Marcina Iwucia oraz Michała Szafrańskiego. Obaj rekomendują IKZE :).

Na potrzeby grupy posiadającej KDR, powstał regulamin powyżej opisanej promocji:

 

REGULAMIN KONKURSU „IKZEonline Club  KDR”

Niniejszy regulamin ustala warunki przystąpienia i udziału w konkursie „IKZEonline Club KDR”.

 1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Barsky Financial Group sp. z o.o. ul. Urocza 1 , 32-085 Modlnica , której przedmiotem działalności jest pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 1.12.2016 do 31.12.2016 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wyjaśnienie pojęć

2.1. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

– założy konto IKZE PKO za pośrednictwem stron  www.ikzeonline.pl,

– pierwsza wpłata była na poziomie minimum 800 złotych

– uzupełni na stronie www.ikzeonline.pl w rubryce imię i nazwisko osoby rekomendującej nazwę KDR oraz swoje dane w rubryce osoby Otwierającej konto.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

3.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, na stałe zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma podpisanej umowy o pracę z  Barsky Financial Group.

3.2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które spełnią warunki  uczestnika konkursu.

 1. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu powinien spełnić łącznie następujące warunki:

– otworzyć konto IKZE PKO BP za pomocą strony  www.ikzeonline.pl

– zasilić konto kwotą minimum 800 złotych ,

– uzupełni na stronie www.ikzeonline.pl  przed przystąpieniem do zakładania konta w rubryce imię i nazwisko osoby REKOMENDUJĄCEJ nazwę KDR oraz wpisze swoje dane w pole OTWIERAJĄCEJ

 1. Nagrody w konkursie.

5.1. a) Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 100, – zł w postaci bonu zakupowego do Empiku za spełnienie warunków konkursu,

 1. b) Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przekazanej Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Zdanie poprzednie oznacza w szczególności, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Uczestnikom.

5.2. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w punkcie 5.1 jest łączne spełnienie następujących warunków:

– posiadanie otwartego konta IKZE z zasileniem minimum 800 złotych założonego za pośrednictwem strony www.ikzeonline.pl,

– uzupełnienie pola imię i nazwisko osoby REKOMENDUJACEJ „KDR” oraz OTWIERAJĄCEJ wpisując swoje dane

5.3 Nagroda, o której mowa w punkcie 5.1 będzie przekazywana poprzez przesłanie na adres korespondencyjny podany w formularzu konta IKZE lub na adres mailowy bonu zakupowego (karta podarunkowa)  w ciągu 60 dni od finalizacji transakcji uprawniającej do nagrody – zgodnie z zapisami w/w punktach Organizator potrąci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art.30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych . Ilość nagród, jaką może otrzymać Uczestnik konkursu jest ograniczona do jednej.

 1. Reklamacje i roszczenia

6.1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie IKZE Club mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora lub poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres:  barski.darek@gmail.com.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom konkursu.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer PESEL, numer karty IKZE Club jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 1. Odpowiedzialność Organizatora

7.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika konkursu wyłącznie do wysokości jednorazowo wypłaconej nagrody, o której mowa w punkcie 5.1.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Administratorem danych osobowych zebranych dla potrzeb konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

8.2. Każdy zainteresowany może zapoznać się z tekstem regulaminu konkursu IKZEonline Club udostępnianym w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.ikeikze.pl. Na pisemne życzenie regulamin będzie przysłany Uczestnikowi konkursu. W tym celu należy przesłać na adres Organizatora zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

8.3. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu konkursu lub Uczestnika konkursu w sposób naruszający przepisy prawa lub powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Uczestnika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania nagrody, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

8.4. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Barsky Financial Group sp.  z o.o.  o zmianie swoich danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich nastąpienia poprzez zgłoszenie danych do Organizatora.

8.5. Wszelkie zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości publicznej poprzez aktualizację na stronie internetowej Organizatora.